Farbiště u Ponik - lokalita Cu sekundárů

Autor: Zbyněk Buřival
Publikováno: 23.11.2018 10:18
Naposledy upraveno: 15.04.2021 08:11

Okolí obce Poniky proslulo četnými nálezy sekundární Cu mineralizace, především tyrolitu. Nejzajímavější lokalita se nachází přibližně 4 km severovýchodně od obce Poniky, na jižním svahu kopce Farbiště. Lokalita je sice malá, ale stále poskytuje velmi zajímavé ukázky minerálů.


Výřez mapy severně od obce Poniky (c) Seznam.cz

Doprava na lokalitu

Ideálně autem z Banské Bystrice směrem na východ, kousek za městem je třeba odbočit doprava směr Poniky. Na hlavní křižovatce v Ponikách je třeba odbočit k severu (doleva) do Ponickej Lehôtky a odtud se dá po polní cestě dojet až téměř na lokalitu. Hledání cest není úplně jednoduché a bez pořádné mapy či GPS se snadno ztratíte. Nevelká lokalita je poměrně dobře schovaná hned u kraje lesa. Na konci polní cesty, po které se přijede, stačí odbočit vlevo. Obě odbočky vedou na lokalitu.


Z horní části lokality je pěkný výhled směrem k Ľubietové

Geologie

Širší okolí lokality je budováno převážně vápenci a dolomity, které jsou pronikány triasovými andezity a ryolity. Ve vápencích je vyvinutý lokální Ponický kras. V okolí se nachází také výchozy prvohorních klastických sedimentů, převážně drob, které vystupují například na nedalekém ložisku Ľubietová. Komplikovaná příkrovová stavba oblasti obsahuje také jednotky Fatrika, Veporika a Hronika.

Lokalita byla těžena dvěma malými štolkami v 19. století, později zde byl v letech 1959-1960 prováděn geologický průzkum. Štoly byly vyzmáhány a bylo provedeno několik vrtů, ovšem ložisko je pro těžbu příliš malé. Zrudnění má charakter impregnace v pňovitém tělese vulkanitů. Rudami Cu na ložisku jsou tennantit, dále také chalkopyrit, chalkozín, covelín a bornit.


Azurit s nahnědlým farmakosideritem (šířka záběru 5 mm) (c) Víťa Snášel

Minerály

Hlavní rudou mědi je především tennantit, doprovázený pyritem, chalkopyritem, bornitem, chalkozínem, covelínem, hematitem a mikroskopickým galenitem. Hlušinovými minerály jsou zejména křemen a baryt. Se sběratelského hlediska je velice zajímavá především zóna zvětrávání, která sahá zhruba do hloubky 50 m. V zóně zvětrávání se vyvinuly dvě asociace sekundárních Cu minerálů.

První asociace se nachází ve spodní části ložiska a obsahuje především hojný tyrolit, dále baryt, azurit a malachit. V horní části pak je vyvinutá velmi pestrá druhá asociace. Tyrolit je mnohem vzácnější, vzácně nachází brochantit a parnauit, které jsou často obrůstány mladším malachitem a azuritem. Z dalších minerálů stojí za zmínku euchroit, olivenit, klinoklas, cornubit a poměrně hojnější farmakosiderit.


Typická ukázka tyrolitu (šířka záběru 20 mm)

Možnosti sběru

Přestože je lokalita na povrchu značně vysbíraná, stále je zde šance na zajímavé nálezy. Vulkanity poměrně snadno zvětrávají a na lokalitě se také čile kope, zejména po dešti je tak šance na slušný nález. Řada zajímavých minerálů se také ukáže až po umytí, vyplatí se donést si kyblík a vodu a podezřelé kusy hned umýt. Při kopání je průběžné mytí prakticky nezbytné.

Celkem bez problémů lze narazit na vzorky tyrolitu a případně strašimiritu, dále azurit, malachit, euchroit, chryzokol a olivenit. Vzácněji lze narazit také na parnauit, cornubit, klinoklas, brochantit a řadu dalších minerálů. Jejich identifikace je však bez solidních mineralogických znalostí a často i analytiky prakticky nemožná. Nálezy primární mineralizace jsou dosti vzácné, protože je vázána především na hlubší a nedostupné části ložiska.

Komentáře